D66

Heeft u ook een suggestie hoe we het onderwijs in Nederland kunnen verbeteren?

Stuur uw suggestie in

Witboek voor het Onderwijs gepresenteerd. Dank voor alle reacties!

Goed onderwijs is de motor van economische groei en werkgelegenheid. Daarom maakt D66 een heldere keuze: onderwijs is prioriteit nummer één. Tijdens onze onderwijstour hebben we gesproken met mensen uit het hele land over hoe we het onderwijs in Nederland beter kunnen maken. Maar hoe graag we het ook zouden willen: we konden natuurlijk nooit met alle leraren, leerlingen, docenten, hoogleraren, ouders, conciërges en onderzoekers praten.

Daarom nodigden we iedereen in Nederland uit om online suggesties te doen om ons onderwijs nóg beter te maken. Het resultaat hiervan is het Witboek Onderwijs. Vol met kansen voor ons onderwijs, gebaseerd op de ervaringen van mensen uit de praktijk. Mensen zoals u.

U kunt het witboek hier lezen en hier bestellen.

Met vriendelijke groet,

Paul van Meenen
Tweede Kamerlid, woordvoerder onderwijs

148 ingezonden suggesties

Gertjan Kleinpaste Breda

Geef ruimte aan initiatieven die van buiten de bestaande orde het onderwijs innoveren

In Breda zijn wij gestart met een school, waarin passend onderwijs het uitgangspunt vormt en waarin wij in de organisatie niet de klas maar het kind centraal stellen.
De bestaande onderwijsorganisaties zagen niets in ons idee en in een formele uitleg van artikel 23 ziet Breda aanleiding ons niet op te nemen in het scholenplan.
Als particulier initiatief is het onmogelijk algemeen toegankelijk onderwijs te realiseren. Toch eillen wij juist dat.
Onze school – die de visie van “o4nt” in de praktijk brengt – is goedkoper dan de reguliere scholen, biedt gepersonaliseerd onderwijs en draagt bij aan het ontwikkelen van ruimte voor professional en kind.

Harm Rozie Zeist

Nieuwe visie en evidence bases praktijk koppelen

Bij het doorzoeken van de archieven van Theo Lohman stuitte ik op een serie projecten voor het voorgezet onderwijs (vmbo, mbo, hbo) die geleid heeft tot een indrukwekkende productie van kennis en materialen. De eerste producties zijn van midden jaren negentig, het meeste is van na 2000.
Terugblikkend op dit geheel past het in een nieuwe visie op onderwijs die we vanuit ons initiatief Collin (methodisch leren en innoveren op de werkplek) hebben.
Wat op de eerste plaats mogelijk wordt met de aanpak die uit onze visie en de praktijk van eerdere jaren oprijst, is dat onderwijs kan worden geboden dat leerlingen een leerlandschap biedt dat zijn of haar ontwikkeling in vloeiende overgangen ondersteunt.

Het gaat om een groot verhaal en een heleboel materiaal dat systematisch is verbonden.
Op het ogenblik zoeken wij partners om aan het geheel een stem, vorm en toepassing te geven.
In het kader van de ontwikkeling van een D66 visie en ook een aanpak kunnen we door samenwerking waarschijnlijk grotere stappen maken.

Limmen Amstelveen

Passend Onderwijs in het PO gaat ook over het functioneren van de groep. Hierbij moeten ouders en leerkrachten betrokken worden en een stem krijgen.

Het gaat er niet alleen om of een bepaalde leerling in het reguliere onderwijs kan functioneren, het gaat er ook om of de groep kan functioneren met die individuele leerling in de klas. Hier zou ik graag wettelijke kaders voor ontworpen zien worden met als uitgangspunt de bescherming van de leerlingen die gedragsmatig en cognitief op wel niveau zitten. Het lijkt mij voor ouders ook belangrijk te weten welk effect Passend Onderwijs heeft voor hun kind in de klas. Hoe is de aandachtsverdeling? Is er nog ruimte voor de kinderen boven het gemiddelde?
Daarnaast zijn leerkrachten in het Primair Onderwijs, in samenwerking met hun Interne begeleiders, hun directie en collega-leerkrachten, goed in staat te bepalen of een leerling in hun klas kan functioneren of niet.

Mw. A van Petten Hoofddorp

Controle van rust- en arbeidstijdenwet.

Op veel basisscholen wordt een continu rooster ingevoerd. Op veel scholen worden de leerkrachten verplicht om samen met de leerlingen te lunchen. Zelf hebben ze dan geen lunchpauze. Daarna vervullen ze de pleinwacht. Je wordt verplicht geacht een half uur voor de les aanwezig te zijn. Wanneer je om 8.00 uur ‘s morgens aanwezig bent zou je dus uiterlijk om half twee een half uur pauze moeten hebben aangezien je dan 5.30 uur aaneengesloten gewerkt hebt.
De invoering van het continu rooster is in mijn beleving een extra belasting voor veel leerkrachten aangezien zij op veel scholen worden belast om de lunchpauze en pleinwacht te begeleiden in de tijd dat ze normaal hun eigen pauze hebben.
Gevolg: leerkrachten ontspannen niet, werkdruk wordt nog hoger, kwaliteit van het onderwijs neemt af, ziekteverzuim neemt toe. Vooral op scholen in kansarme wijken worden geen professionele onderwijskrachten ingehuurd door de directie uit bezuinigingsoogpunt. De stichtingen controleren de directeuren niet op de uitvoering van de rust- en arbeidstijdenwet. Leerkrachten die wel kennis van zaken hebben wordt de mond gesnoerd. Andere teamleden houden zich op de achtergrond uit angst om hun baan te verliezen.

1 2 3 30